MISSION, VISION & STRATEGI

Mission

Aarhus Teater er et nationalt scenekunstnerisk kraftcenter, der sikrer originale, udfordrende, relevante og folkelige oplevelser til publikum i byen, regionen og resten af landet.

Vision

Aarhus Teater skal være et af landets førende teatre, der står stærkt i danskernes bevidsthed. Med en forankring i Aarhus vil vi skabe forestillinger, der opnår national bevågenhed og er på internationalt niveau.

Teaterdirektør Trine Holm Thomsen - foto Isak Hoffmeyer
Teaterdirektør Trine Holm Thomsen
Det er i teatrets rum, vi møder os selv og forbinder os med hinanden.
Trine Holm Thomsen

Det er i teatrets rum, vi møder os selv og hinanden. Det er her, vi får en ganske særlig mulighed for at forbinde vores eget liv med andres. Det kan være med dem, vi ligner eller på ingen måde ligner. Dem, vi måske ikke ville møde eller hvis stemme, vi hører for første gang. Teatret giver os på samme tid udsyn og medlevende indblik. Sådan har jeg det selv, når jeg er i teatret og er en del af publikum. Det er følelsen af nærvær. Af at være sammen med andre om noget særligt. Det er, som om teatret åbner os for omverdenen. På Aarhus Teater ønsker vi at skabe rum for fællesskaber, og det glæder mig, når vi lykkes med det.

Tænk ud af boksen, ud i samfundet. Det er vejen frem for kulturlivet, hvis det skal have penge til at gøre lidt mere ved kunsten.
Allan Aagaard
Direktør Allan Aagaard foto Isak Hoffmeyer
Direktør Allan Aagaard
En selvejende institution

Aarhus Teater

Aarhus Teater, Aalborg Teater og Odense Teater skal som landsdelsscener bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene, i Jylland og på Fyn, samt være en afgørende faktor i det samlede teaterliv i Danmark. Landsdelsscenernes fælles vision er overordnet at komplettere det samlede teaterliv i Danmark og samlet fremstå som Danmarks Nationalscene uden for hovedstaden. Strategisk er nøgleordet samarbejde. Landsdelscenerne vil på alle niveauer udvikle berøringsfladerne uden at det enkelte teater mister selvstændighed eller profil. Øverste tilskudsgivende myndighed til landsdelsscenerne er Kulturministeriet.

Læs mere i Teaterloven på retsinformation.dk.:Teaterloven

Aarhus Teaters organisation

Aarhus Teaters direktion består af en teaterdirektør og en direktør. Direktionen ansættes af bestyrelsen for en tidsbegrænset periode i henhold til 'Bekendtgørelse om landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg'. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i direktionens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål.

De to direktører er sideordnede og refererer hver især til bestyrelsen. Direktørerne har i samarbejde det overordnede ansvar for den daglige ledelse og udviklingen af teatret. Teaterdirektøren, Trine Holm Thomsen, besidder det kunstneriske ansvar for teatret i henhold til Teaterloven. Direktøren, Allan Aagaard, har ansvaret for teatrets økonomi, administration og organisation.


Aarhus Teaters Bestyrelse

Landsdelsscenerne Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater drives som selvejende institutioner. Det er en tilskudsforudsætning, at landsdelsscenerne ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt.

Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Kulturministeren udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen. Mindst 1 af disse medlemmer skal så vidt muligt have lokal tilknytning. De øvrige medlemmer udpeges af:

1) Hjemstedskommunens kommunalbestyrelse (1 medlem, som enten skal være borgmester eller rådmand for kulturområdet)

2) Statens Kunstfond (2 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem så vidt muligt skal have lokal tilknytning)

3) Teatrets medarbejdere (1 medlem)

AARHUS TEATERS BESTYRELSE

Aarhus Teaters bestyrelse består pr. 1. januar 2023 af:

Udpeget af kulturministeren:
Kim Nøhr Skibsted (Bestyrelsesformand)
Anna Lund -  direktør for Food Aarhus og Food Festival 

Udpeget af Statens Kunstfond:
Anna Andrea Malzer - direktør for Teater Mungo park (Næstformand)
Kasper Daugaard Poulsen - danser, performer og koreograf

Udpeget af Aarhus Kommune:
Metin Lindved Aydin - medlem af Aarhus Kommunes byråd for Det Radikale Venstre 

Udpeget af teatrets medarbejdere:
Kira Stochholm Exe, make up artist/maskør

Aktuelle månedlige honorarer til bestyrelsesmedlemmer på Aarhus Teater fra 1. oktober 2023:

Formand kr. 9.033,47
Næstformand kr. 5.261,99
Øvrige bestyrelsesmedlemmer kr. 3.517,37


Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Medlemmerne beskikkes forskudt, således at halvdelen af bestyrelsen beskikkes hvert andet år. Dette for at sikre større kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang.

Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen udpeger en næstformand. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Aarhus Teaters miljø- og bæredygtighedsprofil

På Aarhus Teater bestræber vi os på at have et dagligt fokus på bæredygtighed, også selvom teaterproduktion i en gammel fredet bygning midt i en storby på mange måder giver forudsigelige og ikke mindst uforudsigelige udfordringer.

Alle små og større tiltag gør en forskel i den store miljøsags tjeneste, og vi vil gerne gøre vores til, at også fremtidige generationer kan få glæde og gavn af et rigt kulturliv i vores smukke bygning i en sund og bæredygtig verden.

Teaterdrift

I vores daglige arbejde med teaterproduktioner fokuserer vi som arbejdsplads vi på en række forskellige områder:

Historisk set har der været et stort ressourcespild forbundet med teaterproduktioner, men genbrugstankegangen har for alvor vundet indpas hos os. Vi vælger i højere grad end tidligere at genopsætte populære forestillinger, eller samproducere med andre teatre, så de store produktionsomkostninger og materialespildet reduceres, samtidig med at forestillingerne vises flere steder i landet eller Skandinavien, og dermed når et større publikum.


Vi genanvender, sælger eller videregiver så vidt muligt dele af vores scenografier. Kostumer, parykker, rekvisitter mv. bliver fortsat i stor stil gemt, genanvendt eller omforandret flere gange.

Vi ser et stort uudnyttet miljømæssigt og økonomisk potentiale ved genanvendelse af produktionsmateriale, som udgør en væsentlig del af omkostningerne på en teaterproduktion. Derfor vil vi fremover øge vores fokus på en mere bæredygtig teaterproduktion.

Vi har på teatret 15 sorteringsmuligheder for affald. Det affald, som ikke kan afhentes af en ekstern udbyder, afleverer teatrets egen logistikafdeling på genbrugsstationerne.

Vi er i gang med at implementere en bæredygtig indkøbspolitik, hvor vi i videst muligt omfang vil indkøbe certificerede materialer til vores teaterproduktioner – og dagligdag. Vi vil også omtænke tidligere rutiner indenfor f.eks. sceneopbygning, så vi i fremtiden bliver bedre til at producere mere miljøvenligt på en effektiv måde. 

De kreative teams på vores produktioner har meget individuelle ønsker og behov indenfor lyd, lys og sceneteknik. Derfor lejer vi frem for at købe meget udstyr fra gang til gang. Købt udstyr, som ikke længere skal benyttes, sælges videre.

Alle vores bygninger modtager grøn og klimaneutral strøm fra vores udbyder.

Vi har et mål om, at 90 % af alle vores mange lyskilder som minimum skal være udskiftet i 2024. Processen er i fuld gang og i januar 2021 har vi udskiftet omkring 70 %.

Med vores placering tæt på letbane, bus og tog er det nemt for vores medarbejdere at vælge offentlig transport til/fra teaterbygningen og vores produktionshaller i Risskov. De gode offentlige transportmulighederne gør det naturligvis også nemmere for vores gæster at besøge teatret.
Herudover vil vi i fremtiden i højere grad gøre brug af de digitale mødeplatforme og dermed reducere vores rejseaktiviteter.

Teatrets bygningsforvaltning håndterer det daglige vedligehold på vores bygninger, så store ressourcekrævende renoveringsprojekter minimeres. Energivenlige løsninger prioriteres så vidt muligt indenfor de givne fredningsregler, når der istandsættes.
Derudover har vi varmeregulering af vores teatersale, som først starter få timer før gæsterne ankommer, så vi ikke varmer unødigt meget op.

Vi forsøger at begrænse vores print- marketingsmateriale, så en stigende del vises digitalt på f.eks. hjemmeside, digitale annoncer eller på sociale medier. Ved printopgaver benyttes primært svanemærkede trykkerier. Teaterbilletter kan vises både via telefon eller i fysisk printformat.

Internt har vi arbejdet med en bevidsthedsændring blandt medarbejderne i forhold til altid at vurdere, hvornår det er nødvendigt at printe og hvornår, det kan klares digitalt. Det er fx tilfældet i forbindelse med manuskripter, der nu kun printes til de medarbejdere, der har et ”aktivt” behov. Ligeledes opdaterer vi løbende manuskripter digitalt, og printer kun den nye del frem for at genudprinte hele manuskriptet.

Cafe Hack, som er beliggende i teatrets lokaler, står foruden driften af restauranten også for teatrets kantinedrift, pausebarer, mødeserveringer mv. Læs mere om deres fokus på bæredygtighed her